Medezeggenschapsraad


Ouders hebben inspraak via de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en teamleden. De directeur is adviserend lid. De MR bespreekt vooral beleidsmatige zaken, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid of veranderingen in de koers van de school. De MR kan hierover advies geven. Ook zijn er situaties waarin de MR instemmingsrecht heeft. Naast de MR van de school, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die vallen onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.

De MR bestaat uit vier personen waarvan twee personeelsleden en twee ouders. Er staan elk schooljaar tenminste acht vergaderingen gepland. De vergaderingen zijn openbaar en data en tijden worden met de ouders/verzorgers van kinderen op DOK12 gedeeld via Parro. In een MR vergadering worden uiteenlopende onderwerpen besproken zoals: het jaarplan, begroting, leerrendement en leerling ontwikkeling, ambities, RI&E, Communicatie & PR.

Mocht u vragen hebben over onze MR, of contact met een MR-lid op willen nemen dat kunt u mailen naar: dok12mr@kpoa.nl