Leerlingondersteuning


Als een kind meer begeleiding nodig heeft dan in de basisgroep/bouw kan worden gegeven, vraagt de basisgroepleerkracht aan de Intern Begeleider om ondersteuning. De Intern Begeleider zal in overleg met kind, leerkrachten en ouders kijken naar de extra leerbehoeften. Dit gebeurt aan de hand van ons kindvolgsysteem waar verschillende toetsmomenten en observaties deel van uit maken. Binnen de mogelijkheden van de school worden aan de hand van een plan acties uitgezet ter verbetering van de situatie.

Als na interne interventies onvoldoende vooruitgang is gerealiseerd, zal school samen met ouders een aanvraag doen voor extra ondersteuning bij samenwerkingsverband De Eem. Om deze ondersteuning op te kunnen starten is altijd een intakegesprek met een externe onderwijs- en opvoedondersteuner nodig.

Binnen het passend onderwijs staat (extra) ondersteuning voor leerlingen centraal. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben. Dit document wordt jaarlijks met het team bijgewerkt en het komt ook jaarlijks in de MR vergadering.